Členstvo

1. Individuálny detský člen

Je člen, ktorý je v ŠKF riadne vedený a má po zaplatení ročného členského poplatku vo výške 15€ v tejto cene bezplatnú registráciu a účasť na klubom organizované podujatia (Cyklopreteky pre deti, Kotlíkový festival, Mikuláš pre deti a ďalšie). Detský členský poplatok je potrebné uhradiť na účet ŠKF do 31.marca príslušného roka. Registrácia prebieha formou elektronického formulára, ktorý je >> TU <<.

Inštrukcie k platbe a QR kód

2. Individuálny dospelý člen

Rodič, podporovateľ alebo ktokoľvek, kto sa spolupodieľa na organizovaní detských podujatí a aktivít, zabezpečovaní materiálneho vybavenia a podporuje činnosť športového klubu. Členský poplatok je dobrovoľný, avšak minimálne vo výške 10€ na osobu. Členské za príslušný rok je potrebné uhradiť na účet ŠKF do 31.marca. Člen má vstup na klubom organizované podujatia bezplatný. Registračný formulár dospelého člena sa nachádza >> TU <<.

Inštrukcie k platbe a QR kód

3. Riadny člen

Je člen, ktorý má minimálne 18 rokov, je v ŠKF riadne vedený a má po zaplatení ročného členského poplatku vo výške 50€ v tejto cene povinnosť aktívne rozvíjať činnosť a dobré meno klubu, zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia, podieľať sa na organizácii a osobne sa zúčastňovať na klubom organizovaných podujatiach. Členský poplatok je potrebné uhradiť na účet ŠKF do 31.marca príslušného roka. Registrácia prebieha formou písomnej žiadosti. Žiadosť podlieha schvaľovaciemu procesu na Valnom zhromaždení.

QR kód k platbe

4. Čestný člen

Dospelá osoba, ktorá sa výnimočným spôsobom pričinila o rozvoj klubu, šíri dobré meno, resp. významne podporuje činnosť a aktivity klubu. Členstvo v klube má bezplatné. Člen má vstup na klubom organizované podujatia bezplatný. Navrhnúť osobu na získanie čestného členstva môže člen Valného zhromaždenia klubu. Za čestného člena je osoba volená väčšinou na Valnom zhromaždení.

Registrácia člena sa urobí iba raz. V nasledujúcich rokoch stačí posielať členské v stanovenej výške na náš účet.